• Slovenščina
  • Ελληνικά
  • Slovenčina
  • Български
  • Română
  • Italiano
  • Magyar
  • English

 

Project

Izzivi

Promet se večinoma začne in konča v mestih, zaradi česar je potrebno zagotavljati učinkovito povezovanje različnih transportnih omrežij. ATTAC mesta oziroma regije (kot pomembna vozlišča transportnega omrežja) se soočajo z vse večjimi potrebami po mobilnosti, intenzivno sub-urbanizacijo, z naraščajočimi prometnimi tokovi in z zastoji. Posledično je dostopnost do teh regij/mest zmanjšana, hkrati pa naraščajo negativni učinki, ki jih ima promet na okolje. Eden izmed poglavitnih razlogov za zastoje v ATTAC regijah je naraščajoča raba osebnih avtomobilov. Zmanjšanje obsega rabe osebnih avtomobilov in prehod na trajnostne oblike prevoza je ključnega pomena, vendar pri uporabnikih prevladuje mnenje, da je javni potniški promet (JPP) neudoben in neprilagodljiv.

Ozadje projekta

Tretje največje madžarsko mesto in regionalno središče Miškolc je v evropsko omrežje povezano z avtocesto E79. Zaradi dobre povezave in bližine državne meje, se je Miškolc razvil v regionalni logistični center. Posledično se mesto spopada s stranskimi učinki teh dejavnosti, ki povečujejo in privabljajo prometne tokove. Tovorni promet, ki prečka mesto, skupaj z zastoji, ki jih povzroča promet z osebnimi avtomobili, povzroča resne težave v mestu. Leta 2008 se je mesto Miškolc odločilo najti trajnostne rešitve za svoje težave, pri čemer se je povezalo z mesti, ki se spopadajo s podobnimi problemi. Miškolc Holding (odgovorna organizacija za vodenje prometa v mestu) je sprožila iniciativo za sodelovanje v okviru mednarodnega projekta z namenom skupnega pristopa k odpravljanju težav.

Celosten pristop

Za razvoj prometa v jugovzhodni Evropi so bila do sedaj značilna predvsem velika vlaganja v transportno infrastrukturo (ceste, železnica, tramvaj), medtem ko so bili mehki ukrepi za spodbujanje rabe JPP osamljeni in nepovezani. Partnerji projekta ATTAC so prepoznali vzporedni pristop, ki medsebojno povezuje vlaganja v infrastrukturo s spodbujanjem rabe JPP, kot resnično konkurenčno alternativo rabi osebnih avtomobilov.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta ATTAC je izboljšanje koordinacije med načrtovanjem, upravljanjem in spodbujanjem rabe javnega potniškega prometa in mrež javnega potniškega prometa za boljšo vključenost ATTAC mest in regij v transportno omrežje jugovzhodne Evrope. Hkrati naj bi ta mesta in regije delovala kot učinkovita osrednja in vmesna vozlišča za večjo transnacionalno dostopnost, s čimer bi se zmanjšala ozka grla na evropskih transportnih koridorjih. Specifičen cilj projekta je vpeljava privlačnih trajnostnih storitev JP v ATTAC mestih, z namenom povečanja deleža javnega prevoza na teh lokacijah in omogočanja tekočega potovanja, tako dnevnim migrantom kot tudi potnikom na dolgih progah.

Projekt ATTAC združuje 9 partnerjev iz 7 držav jugovzhodne Evrope, ki prihajajo iz 8 regij v 5 novih in 3 starih državah članicah Evropske Unije. Vse imajo enake težave – sicer na različnih ravneh – zaradi rastoče odvisnosti od osebnih avtomobilov, intenzivne sub-urbanizacije in povečanih potreb po mobilnosti ob istočasnem naraščanju prometnih tokov. ATTAC mesta in regije pa delujejo tudi kot osrednja in vmesna vozlišča transportnega omrežja, saj so vsa locirana na stičiščih evropskih transportnih poti, večina pa jih leži na pan-evropskih koridorjih, zato so medsebojno povezana.