• Slovenščina
  • Ελληνικά
  • Slovenčina
  • Български
  • Română
  • Italiano
  • Magyar
  • English

 

Proiect

Výzvy, ktoré projekt adresuje

Väčšina dopravy začína a končí v mestských oblastiach, a preto by práve oni mali poskytovať efektívne križovatky pre dopravné siete. ATTAC mestá/regióny (dôležité uzly dopravnej siete EÚ) čelia zvyšujúcim sa potrebám mobility, zintenzívnené vytváranie predmestí, eskalujúca premávka a zápchy. Toto viedlo k zlej dostupnosti týchto regiónov a vonkajším vplyvom, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie. Hlavným dôvodom zahustenia premávky v oblastiach ATTACu je zvyšujúci sa počet súkromných vozidiel. Zníženie používania automobilov a prechod k udržateľným formám dopravy bude nevyhnutný, avšak verejná doprava je cestujúcimi často vnímaná ako nepohodlná a nepružná.

O projekte

Metropola regiónu, Miskolc, je tretím najväčším mestom Maďarska a je napojená prostredníctvom E79 na Európsku diaľničnú sieť. Vďaka tomu, ako aj blízkosti viacerých štátnych hraníc sa stalo regionálnym logistickým centrom. Mesto musí takisto znášať dôsledky generovania a priťahovania dopravy vyplývajúce z tejto roly. Nákladná doprava križujúca mesto v dôsledku jeho polohy, spolu so zahusteniami premávky spôsobenými rastúcim počtom súkromných vozidiel a klesajúcim počtom používateľov verejnej dopravy, začali v meste spôsobovať vážne problémy. V roku 2008 sa vedenie mesta rozhodlo nájsť udržateľné riešenie pre tento problém. Keďže tieto výzvy platia aj pre ďalšie regióny popri dopravnej sieti EU, Miskolc Holding (zodpovedný za riadenie verejnej dopravy v meste) sa rozhodol iniciovať medzinárodný projekt, aby sa táto téma riešila spoločným, koordinovaným prístupom.

Komplexný prístup

Rozvoj dopravy v v juhovýchodnej Európe je charakterizovaný rozsiahlymi investíciami do infraštruktúry (cesty, železnice, električky), zatiaľ čo „mäkšie“ problémy, ktoré môžu urobiť mestskú verejnú dopravu atraktívnejšou a ľahšie používateľnou, sú roztrieštené. Partneri projektu ATTAC si uvedomujú, že je potrebný paralelný prístup, ktorý spája zlepšenie infraštruktúry ale aj opatrenia, ktoré stimulujú používanie verejnej dopravy ako skutočne konkurenčnú alternatívu oproti využívaniu súkromných motorových vozidiel.

Projekt ATTAC zahŕňa 9 projektových partnerov zo 7 krajín juhovýchodnej Európy, zastupujúcich 8 regiónov v 5 nových a 3 starých členských štátoch EÚ, ktoré majú podobné problémy (na rozdielnych úrovniach) so zvyšujúcou sa závislosťou na autách a mobilitou, zintenzívneným osídľovaním predmestí a eskalujúcou premávkou. Okrem toho, mestá a regióny v projekte ATTAC slúžia ako hlavné alebo medziľahlé uzly v dopravnej sieti, keďže ležia na jednej alebo na križovatke niekoľkých európskych ciest triedy A. Väčšina miest v projekte ATTAC priamo leží na navrhovanom Paneurópskom koridore a niektoré z nich sú pripojené cestami prvej triedy