• Slovenščina
  • Ελληνικά
  • Slovenčina
  • Български
  • Română
  • Italiano
  • Magyar
  • English

 

Projekt

Предизвикателства
По- голямата част от транспорта започва и свършва в градска среда, следователно градовете са отговорни за осигуряването на ефективни връзки в рамките на транспортните мрежи.  Градовете и регионите, участващи в проекта АТТАС (които са важни центрове от Европейската транспортна мрежа) се сблъскват с редица предизвикателства, свързани с нарастващата  потребност от мобилност, интензивна субурбанизация,ескалиращ  трафик и задръствания . Това води до слаба достъпност на тези региони  и странични ефекти, които имат негативно въздействие върху

околната среда.
Основна причина за задръстванията в градовете и регионите,  участващи в проекта  АТТАС е непрекъснато увеличаващата се употреба на лични автомобили. За намаляването на употребата на личните автомобили и замяната им с устойчиви начини на придвижване от ключово значение е предлагането на качествени и комфортни за клиента  обществени транспортни услуги.

Основание за разработване на проекта
Градовете и регионите – партньори по проект ATTAC са важни транспортни и логистични центрове и като такива генерират и привличат изключително интензивен трафик. Градовете са тези, които трябва да се справят с проблемите, свързани с преминаващия товарен трафик, задръстванията и нарастващия брой лични автомобили, с намаляване броя на пътниците в обществения транспорт (ОТ). Разработването на интелигентни и устойчиви решения за управление на трафика в градска среда е общо предизвикателство за европейските градове и изисква координирани обединени усилия.
През 2010г. 9 европейски градове, региони и организации, между които и Община Бургас, с отговорности в управлението на обществения транспорт, поемат инициативата за разработване на съвместен проект за подобряване достъпността и мобилността на урбанизираните територии.

Принципен подход
Развитието на транспорта  в Югоизточна Европа досега се характеризира с огромни инфраструктурни инвестиции (пътища, железопътни линии, трамваи).  Мерките, насочени към превръщането на  градския ОТ в по-атрактивен и удобен за използване са фрагментирани и спорадични. Партньорите по проекта АТТАС са убедени в необходимостта от прилагането на паралелен подход, който включва както подобрения в инфраструктурата , така и мерки, стимулиращи  използването на ОТ като наистина конкурентна алтернатива на употребата на лични автомобили.
Общата цел на проекта е да подобри координацията между градовете и регионите за популяризиране , планиране и управление на градски/агломерационни обществени транспортни мрежи, за по-добра интеграция на градовете и регионите – партньори в транспортния гръбнак на ЮИЕ, като ефективни главни и второстепенни центрове на транс-национална достъпност, и за намаляване задръстванията по Европейските транспортни коридори.
Конкретната цел на проекта е да представи атрактивни и устойчиви транспортни решения  и услуги в градовете по проекта АТТАС, което ще допринесе съществено за увеличаване дела на формите на обществен/колективен транспорт, създавайки рамка за безпроблемно интегрирано пътуване за всички групи пътници и по специално за тези, използващи няколко вида транспорт и изминаващи големи разстояния.
Проектът АТТАС включва 9 партньора  от 7 страни от Югоизточна Европа, представящи 8 региона в 5 нови и 3 стари страни-членки, които споделят едни и същи проблеми, свързани с нарастваща зависимост от автомобили, мобилност, засилваща се субурбанизация и ескалиращ трафик. Градовете и регионите – партньори по проекта са основни или второстепенни центрове на транспортни мрежи, разположени директно по трасето на Пан- Европейските Коридори или свързани с тях чрез пътища клас А.